White Denim - Goldie Locks Lyrics
I'm nervous 'bout Goldie Locks
I'm nervous 'bout the way she talks
I'm nervous 'bout Goldie Locks
But I am not scared of 3 bears
I am not scared of 3 bears

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

White Denim Goldie Locks Comments