Runrig - Dà Mhìle Bliadhna Lyrics
Fo na gealachean
Air rathad da mhile bliadhn'

Co chreideadh na dh' fhairich sinn
'S na chunniac sinn ri ar linn

Dh' fhas am fasach suas
Far an do chuir sinn siol ar naire

Dlieab mor nan daoine
An t-acras is am pathadh

Anns an aineolas
Chaidh ar gairdeachas air chall

Da mhile bliadhna
Air an rathad lethainn mhall

Tha mi direadh a' chnuic as aird'
Airson sealladh, dhan an talamh
Air cul a' ghlinne waobh eile thall

Air sraidean baile a mhaireas
An la nach criochnaich is nach gluais

Tro na h-aireamhean
Mar fharadh theid sinn suas

Anns an dealachadh
Atharraichidh sinn an am priobadh suil

Thoir dhuinn an aireamh nuadh
Na laithean buan

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Runrig Dà Mhìle Bliadhna Comments