Runrig - An Cuibhle Mòr Lyrics
Na cuibhlichean a' tionndadh
An rathad deas agus tuath
Na cuibhlichean a gluasad
Mar tha' saoghal iad a tionndadh mun cuairt

Glaschu. Dun Eideann
Inbhirnis. Sruighlea

Na cuibhlichean a tionndadh
Gach duthaich muir agus tir
Tro ghleanntan tro' bhailtean
A dh'ionnsaigh an aite agaibh fhein'

Steornabhagh. Obar Dheadhain
An Gearasdan. Dun Deagh
Lunnainn. A'Ghearmailt
Eirinn. Ameiriga

An cuibhle mor nach stad gu brath
Tionndadh oganaich gu aois
A' nochd tha'n rathad mor n'ar coinneamh
Gun am ann acg an drasda

An cuibhle mor...

'S ioma la chaidh seachad
A ghaoth a sedeadth tro an uir
'S ioma la bha 'ghrian ag eirigh oirnn
Seasamh anns an eorna nuair a bha sin og
Aghmhor. Aghmhor
A ruith tro na raointean 's iad a'fas
Abaich. Orach. Coimhead ri na speuran
'S ioma la, 'S ioma la, 'S ioma la
Feitheamh 'son a chuairt

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Runrig An Cuibhle Mòr Comments