Runrig - A Dh'innse Na Fìrinn Lyrics
An cuala tu an naidheachd
A chuala mi an de
Tha an saoghal ga chraobh-sgaoileadh
Co shaoileadh a leithid

A dh' innse na firinn
Cha creidinn sa na briathran

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Runrig A Dh'innse Na Fìrinn Comments