Damon Albarn - Whisper Lyrics
[Guan Yin:]

[Romanized:]

Ling tai wu wu wei zhi qing

Ji ji quan wu yi nian sheng

Yuan ma lao shou xiu fang dang

Jing shen jin shen muo zheng rong
Jing shen jin shen muo zheng rong

Chu liu zei

Wu san cheng

Wan yuan dou zi fen ming

Se xie yong chao zhen jie

Gong xiang xi fang ji le cheng

Xi fang ji le cheng

[Chinese:]

靈台無物謂之清

寂寂全无一念生

猿马牢收休放嵘

精神谨慎莫峥嵘
精神谨慎莫峥嵘

除六贼

悟三乘

万缘都自分明

色邪永超真界

共享西方即乐城

西方即乐城

[English translation:]

A mind is pure that holds nothing

It remains serene without a single thought

Firmly restrain both the Monkey and the Horse

Take care govern both spirit and sperm
Take care govern both spirit and sperm

Root out the six robbers

Awaken the Three Vehicles

Enlightenment comes when all fetters fall away

Depravity destroyed, to the Pure Realm you'll rise

Forever in the West to enjoy eternal bliss

In the West to enjoy eternal bliss

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Damon Albarn Whisper Comments