Damon Albarn - Monk's Song Lyrics
[Spider Woman:]

[Romanized:]

Yu ti guo si bai ru xue
Du pi ruan you mian
Xing lian tao sai er mei si wan yue
Ling zhi zhu hua cheng xian
Chang yan dao hua kai hua luo si shui liu nian ge a
Xiang jun ru meng ye nan mian
Xiang xiao yu jian kong liu lian
Qian jin nan mai chun xiao yi ye yuan
Dian luan dao feng ru xian
Hun fei tian

[Chinese:]

玉体裹丝白如雪
肚皮软又绵
杏脸桃腮娥眉似弯月
灵蜘蛛化成仙
常言到: 花开花落, 似水流年, 哥啊
想君入梦夜难眠
香消玉减空流连
千金难买春宵一夜缘
颠鸾倒凤如仙
魂飞天

[English translation:]

My soft body is as white as jade
My belly is like silk
Apricot face, peach cheeks, eyebrows like a sprout moon
I, a magic spider transformed into a fairy
Everyone says that flowers open, flowers die. Time runs like water, my sweet
I think of you in dreams and in the night I cannot sleep
Fragrance fades, my body becomes thin, empty loneliness sinks in
Ten thousand pieces of gold cannot buy one beautiful spring night like this
Let's rock the dragon and flip the phoenix
Until our minds float away

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Damon Albarn Monk's Song Comments