Damon Albarn - Battle Into Heaven Lyrics
[Queen Mother:]

[Romanized:]

Ru lai fo zu
Ru lai fo zu

Hua guo shan you yi yao hou da nao tian gong jiao luan pan tao sheng hui

Huai wo she hui zhi an

Yu di pai chu shi wan tian bing bu neng jiang ta zhuo na gui an

Po hou chang kuang zhi ji, wu fa wu tian

Te qing ru lai qian lai jiu jia

Xiang fu yao hou, yi zhen tian we

[Chinese:]

如来佛祖!
如来佛祖!

花果山有一妖猴大闹天宮搅乱蟠桃盛会

坏我社会治

玉帝派出十万天兵不能将他捉拿归案

泼猴猖狂至极,无法无天

特请如来前来救驾!

降服妖猴,以震天威!

[English translation:]

Great Buddha, emergencyl
Great Buddha, emergencyl

Here is a monkey from Flower-Fruit Mountain smashing up my peach banquet

Raising havoc in my peaceful society

A hundred thousand heavenly soldiers sent by Jade Emperor cannot defeat him

This ape is crazily arrogant and out of control

Your presence is urgently requested!

Defeat the Monkey! Defend the heavenly throne!

Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics

Damon Albarn Battle Into Heaven Comments