PAX & Gorgon City - Alive LyricsI feel alive
I feel alive
Ooh, I feel, I feel alive
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling, feeling

Feeling, feeling

Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling

I feel alive
Feeling
I feel alive
Ooh, I feel, I feel alive
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling, feeling
Other Lyrics by Artist

Rand Lyrics


PAX & Gorgon City Alive Comments